Huisinduitslandkopen.nl

Op Huisinduitslandkopen vindt u een aanbod aan huizen in Duitsland in de grensstreek met Nederland. Wij treden voornamelijk op als intermediair en houden ons bezig met het bemiddelen en doorverwijzen tussen kopers en de betreffende (Duitse) makelaars in de grensstreek.
De aspirant koper die via onze website informatie over een bepaald object bij ons heeft aangevraagd en wordt door verwezen naar een makelaar, gaat hiermee akkoord dat dit geen afbreuk doet aan ons recht op een gedeelte van de provisie overeengekomen met de makelaar.

De op deze website getoonde informatie wordt door Huisinduitslandkopen met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. In geen enkel geval is Huis in Duitsland kopen aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.

* Kortingen zijn alleen dan geldig, mits het eerste contact over het te kopen object via onze website verloopt.

Verwijzingen naar sites die door Huisinduitslandkopen worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Huisinduitslandkopen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Huisinduitslandkopen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Het precieze tijdstip waarop de koper het afschrift van de akte ontvangt, is niet van belang. Zolang geen koopakte is opgemaakt en ondertekend, is er geen rechtsgeldige verkoop.

Onderzoeksplicht koper:
Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de koper van een woning een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of de woning de eigenschappen bezit die voldoen aan de bestemming die de koper ervoor heeft. Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake deskundige in te schakelen zoals een aankopend makelaar.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten:
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Huis in Duitsland kopen. Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Huis in Duitsland kopen.

Recent aanbod